Den Haag Strandmarathon

“Been there, sang the song, got the T-shirt”Reglement Stichting Den Haag Marathon
Artikel 1: Algemeen
1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Organisatie: Stichting Den Haag Marathon (Hrg: 55561454).
b. Evenement: enig door Organisatie te organiseren evenement, waaronder Den Haag Marathon en of Vrede’s Marathon.
c. Deelnemer: de contractuele tegenpartij van de Organisatie. Alleen de Organisatie is contractspartij van de Deelnemer.
d. Begeleider: Hij die ten behoeve van een door de Organisatie geaccepteerde ondersteuning de Deelnemer begeleidt tijdens het Evenement. Hetgeen in deze Voorwaarden bepaald is ten aanzien van de Deelnemer is ook op de Begeleider van toepassing, tenzij anders aangegeven.
e. Voorwaarden: deze voorwaarden en de overige bepalingen van de overeenkomst tussen de Organisatie en haar contractuele tegenpartijen.
f. Reglement: de Voorwaarden.
1.2. Een overeenkomst met de Organisatie komt tot stand door aanvaarding van een aanbod. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en vorderingen tussen Deelnemer en de Organisatie, ongeacht uit hoofde van de wet of uit rechtshandeling. Eenmaal van toepassing tussen partijen, zijn deze Voorwaarden ook van toepassing op nadien te sluiten overeenkomsten en nadien te verrichten (rechts)handelingen.
1.3 Verweren van de Organisatie in de overeenkomst met Deelnemer strekken mede ten behoeve van anderen (dan de Organisatie), die (beoogd zijn) de Organisatie behulpzaam (te) zijn.

Artikel 2: Deelname
2.1. Minderjarige Deelnemers kunnen slechts deelnemen met toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger. De Organisatie kan eisen dat een Deelnemer bij deelname aan het Evenement begeleid wordt door een Begeleider. De Begeleider aanvaardt de Voorwaarden door begeleiding van de Deelnemer tijdens het Evenement. De Organisatie kan eisen dat die aanvaarding door de Begeleider wordt vastgelegd. Inschrijfgeld en overige door de Deelnemer verschuldigde gelden moeten binnen 4 weken – uiterlijk de dag voor het Evenement – voldaan zijn. De Begeleider is geen inschrijfgeld verschuldigd.
2.2. Overdracht of doorgeven van het startbewijs van het Evenement aan een derde alleen toegestaan voor de Deelnemer na schriftelijke toestemming van de Organisatie.
2.3. Annulering door Deelnemer van de inschrijving vereist toestemming van de Organisatie. Alleen bij toegestane annulering meer dan 3 maanden voor het Evenement kan restitutie van gelden aan Deelnemer plaatsvinden, in welk geval 50% kosten wordt ingehouden op de eerder verschuldigde inschrijfgelden en eventuele extra bestellingen. Buiten het in de vorige zin gestelde vindt geen restitutie plaats.
2.4. De Organisatie zal zich inspannen het Evenement te laten plaatsvinden. De Organisatie kan op grond van overmacht of het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen of om andere motieven besluiten het Evenement af te gelasten. De Organisatie kan steeds besluiten het parcours aan te passen en of individuele inschrijvingen alsnog te annuleren (m.n. ivm. vergunningeisen en of overtekend zijn). Bij annulering of afgelasting door de Organisatie zal geen nieuwe datum worden vastgesteld en zal geen restitutie van gelden aan de Deelnemer plaatsvinden. Als overmacht van de Organisatie in de zin van de Voorwaarden wordt beschouwd ieder handelen of nalaten, dat niet voor risico van de Organisatie komt en of niet te wijten is aan de subjectieve schuld van het bestuur van de Organisatie.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement. De Organisatie is alleen aansprakelijk in geval van bewuste roekeloosheid of opzet van het bestuur van de Organisatie. Aansprakelijkheid van de Organisatie is beperkt tot het inschrijfgeld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten, w.o. ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
3.2. Enige verplichting van de Organisatie tot vergoeding van schade is voorts beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie ter zake van die schade uitkeert.
3.3 De Begeleider is niet opdrachtnemer of werknemer van de Organisatie en heeft geen recht op een vergoeding van de Organisatie.
3.4. De Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor vorderingen van derden terzake schade in verband met handelen of nalaten voor risico van de Deelnemer. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. De Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, voor welke de Organisatie niet op grond van deze voorwaarden aansprakelijk is.

Artikel 4: Portretrecht en persoonsgegevens
De Deelnemer verleent onherroepelijk toestemming aan de Organisatie voor openbaarmaking en vermenigvuldiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent onherroepelijk toestemming aan de Organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens, o.a. voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer kan schriftelijk of per email aangeven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisatie of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisatie dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.

Artikel 5: Instructiebevoegdheid en wedstrijdreglement;
De Deelnemer moet mondelinge en of schriftelijke instructies van of namens de Organisatie opvolgen. De Organisatie is gerechtigd een wedstrijdreglement op te stellen en van toepassing te verklaren op het Evenement. De Deelnemer dient zich aan het bepaalde in het Wedstrijdreglement te houden. De Organisatie is gerechtigd het wedstrijdreglement eenzijdig te wijzigen.

Artikel 6: Overig
In geval een bepaling in deze Voorwaarden niet geldig/toe te passen is, wordt deze geconverteerd in wel geldige/ toe te passen bepaling, die zoveel mogelijk hetzelfde beoogt. Bij uitsluiting is Nederlands recht van toepassing. Tenzij anders bepaald in of krachtens dit reglement, worden geschillen uitsluitend gebracht voor de rechter te ‘s-Gravenhage.

Artikel 7: Business Run
7.1 Business Run Partner of BRP: Een Deelnemer, die krachtens overeenkomst met de Organisatie, een team inschrijft (het BRTeam), opdat de teamleden deelnemer zijn aan een Evenement. Een rechtspersoon kan BRP zijn. Ook de leden van het BRTeam zijn Deelnemer in de zin van deze Voorwaarden. Voor zover de BRP niet als loper deelneemt aan een Evenement zijn de bepalingen bij of krachtens deze Voorwaarden, die alleen zien op het feitelijke rennen door Deelnemer tijdens deelname aan het Evenement, niet op de BRP van toepassing. Voor zover de BRP als loper zelf aan een Evenement deelneemt, is hij ook lid van het BRTeam. Een BRP kan meer dan 1 BRTeam inschrijven.
7.2 De BRP staat er voor in en toont op verzoek aan aan de Organisatie dat ieder lid van het BRTeam deze Voorwaarden aanvaard heeft. De BRP staat jegens de Organisatie in voor de leden van zijn BRTeam. De BRP vrijwaart de Organisatie voor aanspraken van leden van zijn BRTeam. Leden van een BRTeam aanvaarden in ieder geval deze Voorwaarden door deelname aan een Evenement.